شمولیات

مهرباني وکړه د ننه کیدل ستاسو ګډون لیدلو لپاره